پنجشنبه 14 آذر 1398
 
 
 
  شرایط استفاده از وامهاي صندوق رفاه
الف: شرايط عمومي وام گيرندگان:
1-   عدم استفاده از وام يا كمك بورس تحصيلي
2-   دارا بودن الويت نياز مالي
3-   عدم اشتغال به كاري كه مستلزم دريافت اجرت باشد(به استثناء كار دانشجويي)
4-   سپردن سند تعهد محضري با ضامن معتبر (ضامن بايدكارمند رسمي، پيماني يا بازنشسته ادارات دولتي باشد)
5-   دارا بودن صالحيت اخلاقي  و رعايت شئون دانشجويي
6-   دانشجويان مقاطع بالاترقبل از تقاضاي هر نوع وام بايد مقطع تحصيلي قبلي خود را در سيستم فاز دو صندوق رفاه دانشجويان تعيين تكليف نموده باشند ( وضعيت مقطع قبلي دانشجويان يعني صدور دفترچه اقساط ويا تسويه حساب ثبت شده باشد)

 ب: شرايط آموزشي وام گيرندگان :
1-   ثبت نام حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي (به عنوان دانشجوي تمام وقت)
2-   يك نيمسال مشروط تحصيلي از نصف وام تحصيلي استفاده مي كنند
3-   دانشجويان مشروط در دو نيمسال متوالي از دريافت هرگونه وام در نيمسال بعدي محروم مي باشندمدت استفاده از وام تحصيلي در طول تحصيلي به شرح زير مي باشد:
   * دوره كارداني ، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر2سال تحصيلي (چهار نيمسال)    
   * دوره كارشناسي پيوسته حداكثر 4 سال تحصيلي (هشت نيمسال)
   * دكتري حرفه اي حداكثر6سال تحصيلي (دوازده نيمسال )
   * دوره دكتري تخصصي ناپيوسته غير بورسيه حداكثر 4سال تحصيلي (هشت نيمسال)
 
 
 
 
معاونت دانشجویی دانشگاه بناب
آدرس: آذربایجان شرقی-بناب-بزرگراه ولایت-جنب پلیس راه-دانشگاه بناب

شماره تماس: 37745000-041
 
دسـترسـی سـریـع
   آرشیو اخبار معاونت دانشجویی
   سیستم اتوماسیون تغذیه
   سیستم آموزشی سما
   کار دانشجویی
لیـنک هـای مـرتـبط
   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
   صنـدوق رفـــاه دانشــجویان
   پیشگیری نوین
   حمایت از کودکان سرطانی