پنجشنبه 14 آذر 1398
 
 
 
  انواع وام ها و مدارك مورد نياز
انواع و ميزان وام ها و مدارك مورد نياز  هريك از وام ها:
1-     وام تحصيلي
2-     وام تحصيلي و وام ضروري ممتاز نمونه
3-     وام مسكن متاهلي
4-     وام ضروري مبتكر
5-     وام ضروري قهرمانان ورزشي
6-     وام يا كمك هزينه موارد خاص
7-     وام بيمه دانشجويي
8-     وام زيارت (حج عمره يا عتبات عاليات)
9-     وام شهريه
10-   وام ضروري (ويژه دانشجويان روزانه
11-   وام مسكن
12-   وام تحصيلي مسكن و ضروري دانش هسته اي
13-   وام ضروري حوادث غير مترقبه
14-   وام وديعه مسكن متاهلي نخبگان
15-  وام دانشجويان دكتراي تخصصي(ويژه دانشجويان روزانه)

برای دانلود فایل مدارک مورد نیاز برای دریافت انواع وام ها، اینجا را کلیک کنید.
 
 
 
معاونت دانشجویی دانشگاه بناب
آدرس: آذربایجان شرقی-بناب-بزرگراه ولایت-جنب پلیس راه-دانشگاه بناب

شماره تماس: 37745000-041
 
دسـترسـی سـریـع
   آرشیو اخبار معاونت دانشجویی
   سیستم اتوماسیون تغذیه
   سیستم آموزشی سما
   کار دانشجویی
لیـنک هـای مـرتـبط
   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
   صنـدوق رفـــاه دانشــجویان
   پیشگیری نوین
   حمایت از کودکان سرطانی