پنجشنبه 14 آذر 1398
 
 
 
  گردش انجام كار در خواست انواع وام ها

1- مراجعه اوليه به امور دانشجويي دانشگاه
2- دريافت فرم درخواستي از انتشارات دانشگاه
3- دريافت سند تعهد محضري از انتشارات دانشگاه
4- رفتن به يكي از دفاتر اسناد رسمي كشور به همراه ضامن كارمند رسمي يا پيماني ويا بازنشسته ادارات دولتي با همراه داشتن شناسنامه  و كارت ملي طرفين .
5- محضري كردن فرم در دفاتر اسناد رسمي كشور
6- باز كردن حساب جوان در بانك تجارت
7- تكميل فرمهاي وام بدون خط خوردگي و كامل
8- ارائه فرمهاي تكميل شده به انضمام مدارك لازم به امور دانشجويي

توجه:
 حداقل مدت زمان انتظار از موقع ارائه فرمها تازمان واريز وامها به حساب دانشجويان 2 ماه مي باشد.
 
 
 
 
معاونت دانشجویی دانشگاه بناب
آدرس: آذربایجان شرقی-بناب-بزرگراه ولایت-جنب پلیس راه-دانشگاه بناب

شماره تماس: 37745000-041
 
دسـترسـی سـریـع
   آرشیو اخبار معاونت دانشجویی
   سیستم اتوماسیون تغذیه
   سیستم آموزشی سما
   کار دانشجویی
لیـنک هـای مـرتـبط
   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
   صنـدوق رفـــاه دانشــجویان
   پیشگیری نوین
   حمایت از کودکان سرطانی