پنجشنبه 14 آذر 1398
 
 
 
  فرم ها و آیین نامه های کمیسیون بررسی موارد خاص
آیین نامه ها:


فرم ها:
 ردیفعنوان  لینک دانلود
 1 تقاضانامه بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان
 2 کاربرگ خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجو (کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه)
 3 کاربرگ خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجو (کمیسیون بررسی موارد خاص استانی)

 
 
 
معاونت دانشجویی دانشگاه بناب
آدرس: آذربایجان شرقی-بناب-بزرگراه ولایت-جنب پلیس راه-دانشگاه بناب

شماره تماس: 37745000-041
 
دسـترسـی سـریـع
   آرشیو اخبار معاونت دانشجویی
   سیستم اتوماسیون تغذیه
   سیستم آموزشی سما
   کار دانشجویی
لیـنک هـای مـرتـبط
   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
   صنـدوق رفـــاه دانشــجویان
   پیشگیری نوین
   حمایت از کودکان سرطانی