Logo

آیین‌نامه پذیرش میهمان در خوابگاه

آیین‌نامه پذیرش میهمان (خواهران)
ماده 1) هردانشجو مجاز به داشتن میهمان مادر و خواهر (خوابگاه دختران)، پدر و برادر (خوابگاه پسران) به مدت سه شب در ماه می‌باشد.
1-1) در صورتیکه مادر و خواهر (خوابگاه دختران)، پدر و برادر دانشجو (خوابگاه پسران) به طور همزمان خواستار میهمان شدن باشند، تعداد روزهای پذیرش میهمان یک شب می‌شود.

ماده 2) پذیرش میهمان دوست، مختص دانشجویان دانشگاه ‌بناب است.
1-2) سهمیه پذیرش میهمان دوست برای دانشجویان کارشناسی یک شب در ماه و برای دانشجویان ارشد و دکترا 2 ‌شب در ماه می‌باشد و این روزها از سهمیه 3 شب پذیرش مادر و خواهر و پدر و برادر فرد درآن ماه کسر می‌گردد.
2-2) پذیرش میهمان دوست و اقوام درجه یک، بطور همزمان امکان‌پذیر نیست.
2-3) برای پذیرش میهمان مبلغ 100/000 ریال تعیین می‌گردد.

 ماده 3) پذیرش هر میهمان با رضایت ساکنین اتاق مقدور می‌باشد و میزبان باید رضایت ساکنین اتاق را کتباً بگیرد.
1-3) در اتاقهای 4 نفره و کمتر از آن تنها دو نفر مجاز هستند همزمان میهمان داشته باشند و در اتاقهای 5 نفر به بالا تنها یک نفر اجازه داشتن میهمان را دارد.
2-3) پذیرش میهمان در صورتی امکان‌پذیر می‌باشد که خود دانشجو داخل اتاق حضور داشته باشد.

ماده 4) دو هفته پیش ازشروع امتحانات پذیرش میهمان فقط به پذیرش مادر و پدر، همچنین پذیرش دانشجویان دانشگاه بناب بعنوان میهمان با شرط ترک خوابگاه تا ساعت 20 مجاز ‌می‌گردد.

ماده 5) با تکمیل فرم پذیرش، میهمان و میزبان هر دو باید کارت شناسایی عکسدار معتبر به دفتر سرپرستی ارائه نمایند و میهمان باید موقع خروج ضمن تحویل گرفتن کارت خود، دفاتر مربوطه را نیز امضا نماید.

ماده 6) فرد میهمان در صورتی که مادر و خواهر، پدر و برادر باشد تنها می تواند 3 شب در ماه در خوابگاه بماند و نمی‌تواند میهمان فرد دیگری شود این ایام برای مهمان دوست مطابق بند 1 ماده 2 می‌باشد.
تبصره: در صورتی که مادر و یا خواهر (خوابگاه دختران)، پدر و برادر دانشجو (خوابگاه پسران) متقاضی ماندن بیش از 3‌شب باشند، با رضایت دیگر ساکنین اتاق و با کسر سهمیه ماه آتی دانشجو مقدور می‌باشد.

ماده 7) مسئولیت تمام رفتارها و کردارهای میهمان بر عهده میزبان بوده و میهمان باید تمام قوانین مربوط به خوابگاه و اتاق را رعایت نماید. در صورت عدم رعایت موازین خوابگاهی توسط میهمان و یا عدم ترک به موقع خوابگاه، ضمن ارجاع به شورای انضباطی، از پذیرش میهمان برای میزبان به مدت دو ترم معذور بوده و میهمان خاطی برای همیشه ممنوع الورود می‌شود.
1-7) پذیرش میهمان برای دختران تا ساعت 20 امکان‌پذیر می‌باشد و میهمان باید تا ساعت 14 موعد تخلیه، خوابگاه را ترک نماید.
2-7) خروج میهمان از خوابگاه دختران از ساعت 22 الی 6 صبح به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست.

ماده 8) هرگونه تقاضا برای پذیرش میهمان باید حداقل 2 روز قبل و در ساعات اداری، کتباً تحویل دفتر سرپرستی ذیربط گردد.
ماده 9) موارد خاص درخصوص پذیرش میهمان و یا ساعات خروج میهمان (خوابگاه دختران) با نظر مدیریت امور خوابگاهها انجام می پذیرد.
* هزینه اسکان دانشجویان میهمان ضمن تکمیل فرم پذیرش میهمان به سرپرستی خوابگاه  تحویل داده می شود.

آیین‌نامه پذیرش میهمان (برادران)
ماده 1- هردانشجو مجاز به داشتن میهمان، پدر و برادر (خوابگاه پسران) به مدت سه شب در ماه می‌باشد.

1-1) در صورتیکه پدر و برادر دانشجو (خوابگاه پسران) به طور همزمان خواستار میهمان شدن باشند، تعداد روزهای پذیرش میهمان یک شب می‌شود.

ماده 2- پذیرش میهمان دوست، مختص دانشجویان دانشگاه ‌بناب است.
1-2) سهمیه پذیرش میهمان دوست برای دانشجویان کارشناسی یک شب در ماه و برای دانشجویان ارشد و دکترا 2 ‌شب در ماه می‌باشد .
2-2) پذیرش میهمان دوست و اقوام درجه یک، بطور همزمان امکان‌پذیر نیست.
3-2) برای پذیرش میهمان مبلغ 20/000 ریال تعیین می‌گردد.

ماده 3- پذیرش هر میهمان با رضایت ساکنین اتاق مقدور می‌باشد و میزبان باید رضایت ساکنین اتاق را کتباً بگیرد.
1-3) در اتاقهای 4 نفره و کمتر از آن تنها دو نفر مجاز هستند همزمان میهمان داشته باشند و در اتاقهای 5 نفر به بالا تنها یک نفر اجازه داشتن میهمان را دارد.
2-3) پذیرش میهمان در صورتی امکان‌پذیر می‌باشد که خود دانشجو داخل اتاق حضور داشته باشد.

ماده 4- دو هفته پیش ازشروع امتحانات پذیرش میهمان فقط مختص  پدربوده و، همچنین پذیرش دانشجویان دانشگاه بناب بعنوان میهمان با شرط ترک خوابگاه تا ساعت 20 مجاز ‌می‌گردد.

ماده 5- با تکمیل فرم پذیرش، میهمان و میزبان هر دو باید کارت شناسایی عکسدار معتبر به دفتر سرپرستی ارائه نمایند و میهمان باید موقع خروج ضمن تحویل گرفتن کارت خود، دفاتر مربوطه را نیز امضا نماید.

ماده 6- فرد میهمان در صورتی که مادر و خواهر، پدر و برادر باشد تنها می تواند 3 شب در ماه در خوابگاه بماند و نمی‌تواند میهمان فرد دیگری شود این ایام برای مهمان دوست مطابق بند 1 ماده 2 می‌باشد.
تبصره: در صورتی که پدر و برادر دانشجو (خوابگاه پسران) متقاضی ماندن بیش از 3‌شب باشند، با رضایت دیگر ساکنین اتاق و با کسر سهمیه ماه آتی دانشجو مقدور می‌باشد.

ماده 7-  مسئولیت تمام رفتارها و کردارهای میهمان بر عهده میزبان بوده و میهمان باید تمام قوانین مربوط به خوابگاه و اتاق را رعایت نماید. در صورت عدم رعایت موازین خوابگاهی توسط میهمان و یا عدم ترک به موقع خوابگاه، ضمن ارجاع به شورای انضباطی، از پذیرش میهمان برای میزبان به مدت دو ترم معذور بوده و میهمان خاطی برای همیشه ممنوع الورود می‌شود.

ماده 8-  هرگونه تقاضا برای پذیرش میهمان باید حداقل 2 روز قبل و در ساعات اداری، کتباً تحویل دفتر سرپرستی ذیربط گردد

* هزینه اسکان دانشجویان میهمان ضمن تکمیل فرم پذیرش میهمان به سرپرستی خوابگاه  تحویل داده می شود.
  • ویرایش شده
  • در دوشنبه بیست و هفتم دي 1400
  • ساعت 11:35
  • توسط A. Esmaeelzadeh
  • تعداد بازدید صفحه : 2892