چهارشنبه 10 آذر 1400
 
 
 
  کار دانشجویی
اهداف :
- بهره گيري از توانمنديهاي دانشجويان در پيشبرد امور آموزشي ؛ پژوهشي ، ورزشي ، فرهنگي فوق برنامه ، اداري ، خدماتي و رفاهي
- ايجاد بستر مناسب جهت مشاركت بيشتر دانشجويان در فعاليتهاي فوق الذكر .
- ايجاد زمينه هاي كسب تجربه براي دانشجويان

شرايط لازم براي استفاده از كار دانشجويي :
- گذراندن حداقل يك نيمسال تحصيلي در مقاطع تحصيلي
- در صورت اعلام نياز واحد هاي مختلف دانشگاه به نيروي انساني با توجه به شرح وظايف محوله
- تشخيص واحد به كار گيرنده مبني بر كارايي دانشجو براي اجراي وظايف محوله
- داشتن صلاحيتهاي عمومي به تشخيص معاونت دانشجويي دانشگاه
- نداشتن درامد كافي براي تامين هزينه هاي زندگي
- دانشجويان نمونه ، ممتاز و متاهل از الويت برخوردار مي باشند .
- پرداخت كمك هزينه دانشجويي پس از وصول گزارش كار و تاييد واحد مربوطه ،حداكثر تانيمه اول ماه بعد .
- درصورت عدم رضايت واحد مربوط ويا رفع نياز،  به تسهيلات دانشجو خاتمه داده مي شود
 
 
 
معاونت دانشجویی دانشگاه بناب
آدرس: آذربایجان شرقی-بناب-بزرگراه ولایت-جنب پلیس راه-دانشگاه بناب

شماره تماس: 37745000-041
 
دسـترسـی سـریـع
   آرشیو اخبار معاونت دانشجویی
   سیستم اتوماسیون تغذیه
   سیستم آموزشی سما
   کار دانشجویی
لیـنک هـای مـرتـبط
   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
   صنـدوق رفـــاه دانشــجویان
   پیشگیری نوین
   حمایت از کودکان سرطانی