Logo

معرفی شورای انضباطی

کمیته انضباطی به منظور پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیط های آموزشی و پژوهشی و تامین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی ، هنجارشکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران که از اهداف مهمی محسوب می شوند تشکیل گردیده و در راستای کمک به تحقق آنها گام برمی دارد .
لذا هرگونه اقدام و رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص تخلفات دانشجویی در ابعاد جرائم عمومی ، آموزشی ، سیاسی و تخلفات اخلاقی ضمن دریافت شکایات از اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و در مواردی خارج از دانشگاه ، با محوریت کمیته انضباطی دانشجویان صورت خواهد گرفت .


شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان(جدید)

مرام نامه انضباطی دانشجویان دانشگاه بناب

 
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه سیزدهم آذر 1401
  • ساعت 14:34
  • توسط مدير سایت معاونت دانشجویی
  • تعداد بازدید صفحه : 8323