Logo

ضوابط و مقررات سکونت در خوابگاه

الف- قوانین و مقررات عمومی خوابگاه:
ماده 1) در ابتدای سکونت در خوابگاه چنانچه محل سکونت دانشجو دارای اثاثیه و تجهیزات باشد طبق صورتجلسه به دانشجو تحویل داده می‌شود و در موقع تخلیه طبق همان صورتجلسه تحویل گرفته خواهد شد و مسئولیت کسری لوازم آن به عهده شخص یا اشخاص تحویل گیرنده خواهد بود.
ماده 2) تامین لوازم شخصی مانند پتو، ملحفه، تشک و بالش بر عهده دانشجو می باشد و مدیریت خوابگاه هیچگونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.
ماده 3) دانشجو حق نگهداری واستفاده از اشیاء و لوازم عمومی خوابگاه را در اتاق مسکونی خود ندارد.
ماده 4) هر دانشجو موظف به حفظ اموال شخصی خود بوده و مدیریت خوابگاه در این رابطه هیچگونه مسئولیتی ندارد.
ماده5) دانشجوی ساکن در خوابگاه مجردی حق طبخ غذا در اتاق مسکونی خود را ندارد.
ماده 6) تغییر یا تعویض قفل و سایر وسایل محل سکونت دانشجو بدون اجازه کتبی اداره امور خوابگاهها ممنوع است.
ماده 7) دانشجو موظف به نظافت محل سکونت خود و حفظ بهداشت و پاکیزگی معابر و اماکن عمومی خوابگاه می‌باشد.
ماده 8) دانشجو موظف است هنگام خروج از خوابگاه وسایل برقی اتاق خود را کاملاً خاموش کند.
ماده 9) در صورتیکه در امور تاسیساتی اتاقهای مسکونی خوابگاه و اماکن عمومی ساختمان نظیر حمام، سرویس های بهداشتی و آشپزخانه از قبیل مشکلات برقی، انشعابات آب و گاز و ... خللی پیش آید و نیاز به تعمیر یا تعویض و جابجائی داشته باشند، دانشجویان ساکن موظفند مراتب را کتباً به مسئول خوابگاه اطلاع دهند تا بررسی و اقدام لازم به عمل آید، مسئولیت عدم اطلاع موارد فوق و یا دخالت مستقیم در اینگونه امور که موجب ضایعات احتمالی جانی ومالی بشود به عهده دانشجویان آن محل می‌باشد.
ماده 10) ساکنین خوابگاه موظفند به منظور جلوگیری از گرفتگی فاضلاب، سرویسهای عمومی، آشپزخانه، حمام، دستشویی، از ریختن آشغال، کاغذ، پارچه و ... خودداری نمایند در غیراینصورت خسارت وارده به عهده فرد یا افراد خاطی می‌باشد و در صورت تکرار آن موجب محرومیت دائمی از خوابگاه خواهد شد.
ماده 11) ساعت ورود و خروج مجاز در خوابگاه بر حسب فصول سال و نوع خوابگاه از سـوی اداره امور خوابگـاه های هر دانشـــگاه یا موسـسه آموزش عالی تعیین و اعلام می گردد.
   * حداکثر ساعات تردد در خوابگاه دختران 7صبح لغایت 1 ساعت بعد از نماز مغرب می باشد.
   * حداکثر ساعات تردد در خوابگاه پسران7صبح لغایت 20.30می باشد.
ماده 12) احترام به شعائر و رعایت مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
ماده 13) رعایت ادب و احترام متقابل بین دانشجویان و مسئولین خوابگاه الزامی است .
ماده 14) ورود خواهران و برادران دانشجو با ظاهر و پوشش نامناسب به درون خوابگاه ممنوع است.
ماده 15) ظاهرشدن با پوشش نامناسب در محیط معابر و اماکن عمومی خوابگاه ممنوع است .
ماده 16) دانشجویان موظفند لباسهای زیر خود را بدور از انظار عمومی نگهداری و خشک نمایند.
ماده 17) نگهداری وا ستفاده از ابزارآلات غیرقانونی از قبیل (لوازم قمار، نوارهای مبتذل، اسلحه سرد و گرم و...) در خوابگاههای دانشجویی ممنوع است.
ماده 18) ایجاد هرگونه مزاحمت که موجب سلب آسایش ساکنان خوابگاه گردد از قبیل (ایجاد سروصدا، درگیری، بلند نمودن بیش از حد صدای رادیو و تلویزیون، نواختن ابزار و آلات موسیقی، استعمال دخانیات و ...) ممنوع است.
ماده 19) رعایت حقوق ساکنین اماکن مسکونی مجاور و یا مشرف برخوابگاههای دانشجویی الزامی است.
ماده 20) از ساعات 22 تا 5 بامداد در خوابگاه سکوت عمومی اعلام میشود و دراین ساعات ساکنین خوابگاه ملزم به رعایت سکوت و آرامش خواهند بود و مسئولین خوابگاه در این ساعات از صدا زدن دانشجویان بوسیله بلندگو خودداری می‌نمایند.
ماده 21) رعایت موارد مندرج در این دستورالعمل برای کلیه ساکنین خوابگاهها الزامی است ومسئول خوابگاه موظف است موارد خلاف را جهت رسیدگی و یا طرح در کمیته انضباطی به اداره امور خوابگاهها گزارش نماید.
ماده22) به منظور جلوگیری از هرگونه پیش آمد ناگوار, سرپرست خوابگاه مجاز است با استفاده از کلیدهای اضافی اتاقها که در اختیار دفتر سرپرستی خوابگاه می باشد در مواقع ضروری به اتاقهای خوابگاه مراجعه و سرکشی نماید و دانشجویان موظفند در این رابطه همکاری لازم بعمل آورند.
   * چنانچه مشخص گردد که دانشجو در مورد خود اطلاعات نادرست داده است ضمن معرفی به کمیته انضباطی دانشجویان، سکونت وی لغو و جریمه مدت سکونت با احتساب پنج برابر هزینه سکونت درخوابگاه دریافت خواهد شد.

ب- قوانین پذیرش و ثبت نام پسران و دختران:
ماده 17) دانشجو حق واگذاری محل مسکونی خود را به دیگری ندارد ولی در صورت لزوم تعویض محل سکونت دانشجو با اجازه کتبی اداره امور خوابگاهها امکان پذیر خواهد بود.
   * ساکنین خوابگاهها موظفند هنگام تخلیه خوابگاه، اموال و لوازم موجود در اتاق را که در بدو اسکان تحویل گرفته اند به همان نحو تحویل مسئول خوابگاه نموده همچنین کلید واحد مربوطه را به واحد کلیدسازی و کارت سکونت را به واحد پذیرش تحویل دهند؛ در غیر اینصورت اجاره بهای خوابگاه تا پایان سال تحصیلی محاسبه می گردد.

   * براساس دستورالعمل صادره از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری حداکثر مدت مجاز سکونت در خوابگاه از زمان شروع به تحصیل به شرح زیر می باشد:
     - مقطع کارشناسی حداکثر هشت نیمسال
     - مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر چهار نیمسال
     - مقطع دکترای تخصصی حداکثر هشت نیمسال
     - مقطع دکترای پیوسته دامپزشکی حداکثر دوازده نیمسال
     - مقطع دکترای تخصصی پیوسته حداکثر شانزده نیمسال
بنابراین به تمامی دانشجویان توصیه می شود به گونه ای برنامه ریزی کنند که در دوره زمانی قانونی, تحصیل خود را به پایان برسانند.
   - همچنین براساس دستورالعمل صادره از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری ؛تداوم سکونت دانشجویان بیش از حد مجاز در خوابگاه مشمول پرداخت جریمه به شرح زیر خواهد بود:
     * نیمسال اول سکونت اضافی 100% افزایش اجاره بها
     * نیمسال دوم سکونت اضافی 150% افزایش اجاره بها
     * نیمسال سوم سکونت اضافی و بعد از آن 200% افزایش اجاره بها

ج‌- قوانین و مقررات ویژه خوابگاه دختران :
ماده 18) شرایط ملاقات در خوابگاه دختران :
1-18 ) اوقات ملاقات دانشجویان به تناسب فصل از طرف اداره امور خوابگاه ها تعیین و پس از آن ملاقات ممنوع می باشد.
2-18 ) ملاقات برای دیدار کننده مرد در اتاق های خوابگاه یا محوطه آن اکیدا" ممنوع است و فقط در محلی که به این منظور تعیین شده اسـت امکان پذیر می باشد.
3-18 ) ملاقات کننده مرد باید از بستــگان درجه یک دانشجو (پدر، برادر، همسر و عمو) بوده و شناسنامه خود را به مسئول خوابگاه ارائــــه و فرم مخصـوص ملاقات ( یا دفتر مربوطه ) را تکمیل و امضاء نماید.
4-18 ) مسئول خوابگاه موظف است مشخصات ملاقات کننده مرد را قبل از صدا زدن دانشجو با مشخصات بستگان محرم دانشجو (که قبلا" در فرم مخصوص قید شده است) تطبیق دهد و در صورت مغایرت از ملاقات جلوگیری به عمل آورد.
ماده 20 ) ضوابط و مقررات تاخیر و غیبت در خوابگاه خواهران:
1-20 ) دانشجو می تواند بعضی از شب ها فقط در منازل خویشاوندان ساکن در شهری که قبلا" مشخصات آدرس و نسبت آنها با دانشجو در فرم مربوطه قید شده و به تایید اولیای قانونی او رسیده است با رعایت سایر موارد حداکثر تا دو شب در هفته اقامت نماید.
2-20 ) دانشجــوی متقاضی موظــف است مراتـب مندرج در ماده 1-20 را حداکثر یک روز قبل کتبا" به مسئــول خوابگاه اطلاع دهد و مشخصات خویشاوند خود را در فرم مربوطه ( یا دفتر ) ثبت نماید.
3-20 ) در صورت عدم تطبیق درخواست دانشجو با مشخصات و آدرس بستگان، مدیریت خوابگاه می تواند ضمن اطلاع رسانی به اولیای قانونی دانشجو، برابر مقررات رفتار نماید.
4-20) دانشجوی دختری که مایل باشد در ایام تعطیل به شهرهای محل اقامت بستگان نزدیک خود مسافرت کند نیز مشمول موارد فوق الذکر می باشد.
5-20) دانشجو پس از مراجعت به خوابگاه موظف است حضور خود را به مسئول خوابگاه اعلام نموده و یا در دفتر ( یا فرم مربوطه ) ثبت نماید .
6-20 ) در صورت غیبت یا تاخیر غیرموجه در ورود به خوابگاه، دانشجو موظف است مدارک لازم مبنی بر موجه بودن غیبت یا تاخیر خود را به مسئول خوابگاه ارائه نماید .در چنین شرایطی است لازم است خانواده دانشجو حداکثر 2 روز بود کتباً و یا حضوراً به مسئول خوابگاه توضیح دهند.
7-20 ) با دانشجویانی که ماهیانه بیش از سه مورد تاخیر در مراجعه به خوابگاه یا غیبت غیرموجه داشته باشند برابر مقررات انضباطی برخورد و نهایتاً دانشجو از خوابگاه محروم خواهد شد.
  • ویرایش شده
  • در دوشنبه بیست و هفتم دي 1400
  • ساعت 11:44
  • توسط A. Esmaeelzadeh
  • تعداد بازدید صفحه : 10149