Logo

فرایند درخواست انواع وام‌ها


1- مراجعه اوليه به امور دانشجويي دانشگاه
2- دريافت فرم درخواستي از انتشارات دانشگاه
3- دريافت سند تعهد محضري از انتشارات دانشگاه
4- رفتن به يكي از دفاتر اسناد رسمي كشور به همراه ضامن كارمند رسمي يا پيماني ويا بازنشسته ادارات دولتي با همراه داشتن شناسنامه  و كارت ملي طرفين .
5- محضري كردن فرم در دفاتر اسناد رسمي كشور
6- باز كردن حساب جوان در بانك تجارت
7- تكميل فرمهاي وام بدون خط خوردگي و كامل
8- ارائه فرمهاي تكميل شده به انضمام مدارك لازم به امور دانشجويي

توجه:
 حداقل مدت زمان انتظار از موقع ارائه فرمها تازمان واريز وامها به حساب دانشجويان 2 ماه مي باشد.
 
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه بیست و ششم دي 1400
  • ساعت 13:37
  • توسط A. Esmaeelzadeh
  • تعداد بازدید صفحه : 3834